Raymond Hains

1926 - 2005

raymond-hains_francoise-paviot