Raymond Hains

1926 - 2005

hains_francoise-paviot